ინფორმაცია
ძიება

გაყიდვის პირობები

მიმოხილვა

ეს ვებ-საიტი ეკუთვნის და იმართება "ჯეო კოოპ"-ს მიერ. ტერმინები „ჩვენ“, „ჩვენს“ და „ჩვენი“, რომლებიც გამოყენებულია საიტზე აღწერს "ჯეო კოოპ"ი-ს პოზიციას. იმ შემთხვევაში თუ თქვენ ეთანხმებით ყველა მოცემულ პირობას, პოლიტიკას და შეტყობინებას,მოცემული ვებ-საიტი გთავაზობთ სრულ ინფორმაციას, ინსტრუმენტებს და მომსახურებას, რომელიც ხელმისაწვდომია ამ საიტზე.


ჩვენ საიტზე შემოსვლის და/ან შეძენის დროს, თქვენ სარგებლობთ ჩვენი სერვისით და ეთანხმებით შეასრულოთ შემდეგი პირობები („მომსახურების გაწევის პირობები, „პირობები“), რაც შეიცავს დამატებით პირობებს და ზემოთ აღნიშნულ წესებს და/ან ლინკზე მოცემულ წესებს. მოქმედი მომსახურების წესები ვრცელდება საიტის  ყველა მომხმარებელზე, და აგრეთვე მომხმარებლებზე, რომლებიც არიან : ბრაუზერები, მიმწოდებლები, კლიენტები, გამყიდველები და/ან კონტენტის ავტორები.


ვიდრე გააფორმებთ შეკვეთას, გთხოვთ, ყურადღებით წაიკითხეთ მოცემული მომსახურების მიწოდების პირობები. წაკითვის შემდეგ თქვენ ეთანხმებით მომსახურეობის პირობების შესრულებას. თუ თქვენ არ ეთანხმებით მოცემულ პირობებს, არ გაქვთ წვდომა ვებ გვერდზე და არ შეგიძლიათ ისარგებლოთ რაიმე მომსახურებით.  მომსახურეობის პირობები ითვლება შემოთავაზებით და მათი მიღება პირდაპირ იზღუდება მომსახურეობის პირობებით.


ნებისმიერი ახალი ფუნქცია ან ინსტრუმენტი, რომელიც დროთა განმავლობაში ემატება ვებ-საიტზე, აგრეთვე ექვემდებარება მომსახურეობის წესებს. თქვენ შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს იხილოთ უახლესი მომსახურეობის გაწევის პირობები ამ გვერძე. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას განვაახლოთ, შევასწოროთ ან შევცვალოთ მომსახურეობის გაწევის პირობების ნებისმიერი ნაწილი და გამოვაქვეყნოთ სიახლეები და/ან შესწორებები ამ საიტზე. თქვენ ვალდებული ხართ პერიოდულად შეამოწმოთ ეს გვერდი, გაეცნოთ ცვლილებებსა და სიახლეებს. თქვენს მიერ შემდგომი ამ საიტის გამოყენება ან ვებ გვერდზე წვდომა, ნებისმიერი ცვლილებების გამოქვეყნების შემდგომ, ნიშნავს ამ ცვლილებების მიღებას.


პირობები და დებულება

  • მუხლი 1. გამოყენების სფერო

1.1    სტანდარტული გაყიდვების პირობები, სამომავლოდ სტანდარტული პირობები, ვრცელდება "ჯეო კოოპ"-ის  ყველა შეკვეთაზე და გამორიცხავს ნებისმიერ დანარჩენ სტანდარტულ პირობას.


1.2    "ჯეო კოოპ"-ის ვებ გვერდზე შეკვეთის დროს, თქვენ ეთანხმებით ამ სტანდარტულ დებულებას და პირობებს.


1.3    ამ სტანდარტული დებულებიდან და პირობებიდან გადახვევა შესაძლებებლია მხოლოდ წერილობით ფორმაში. ამ შემთხვევაში ყველა დანარჩენი სტანდარტული დებულება და პირობა რჩება ძალაში.


1.4    ყველა უფლება და პრივილეგია, რომელიც არის მითითებული ამ სტანდარტულ დებულებაში და პირობებში "ჯეო კოოპ"-ის სასარგებლოდ, ასევე ვრცელდება ნებისმიერი შუამავლისა თუ მესამე პირისთვის, რომლებიც შესაძლოა "ჯეო კოოპ"-მა შეიყვანა.


1.5    ამ მომსახურების პირობებზე შეთანხმდით, თქვენ ადასტურებთ, რომ ხართ სრულწლოვანი  და თანხმობას იძლევით რომელიმე თქვენს უმცირეს დამოკიდებულ პირზე ამ საიტისდ გამოყენებაზე. თქვენ არ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ჩვენი პროდუქტები რაიმე უკანონო ან უნებართვო მიზნებისათვის, ხოლო მომსახურების გამოყენებისას თქვენ არ შეგიძლიათ დაარღვიოთ თქვენი იურისდიქციის ნებისმიერი კანონი (მათ შორის, კანონი საავტორო უფლებების შესახებ).თქვენ არ უნდა გადაიტანოთ ვირუსები ან რაიმე დესტრუქციული კოდი.რომელიმე პირობის დარღვევა  გამოიწვევს თქვენი მომსახურების დაუყოვნებლივ შეწყვეტას.


  • მუხლი2.  დებულება/შეთანხმება

2.1 "ჯეო კოოპ" –ის ყველა შეთავაზება არის ვალდებულების გარეშე. ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებელი, თუ ამ საიტზე განთავსებული ინფორმაცია არ არის ზუსტი, სრული ან აქტუალური. ამ საიტზე განთავსებული მასალები მოცემულია მხოლოდ ზოგადი ინფორმაციისთვის და არ უნდა იქნეს გამოყენებული ან გამოყენებული იქნას როგორც გადაწყვეტილების მიღების ერთადერთი საფუძველი პირველადი, უფრო ზუსტი, უფრო სრულყოფილი ან დროული ინფორმაციის მისაღებად.თქვენ ეყრდნობით ამ საიტზე განთავსებულ მასალებს თქვენივე რისკის ქვეშ.


2.2 თუ შეთავაზებას ელექტრონულად მიიღებთ, "ჯეო კოოპ"  დაუყოვნებლივ მოგაწვდით თქვენი შეთავაზების მიღების ელექტრონულ დადასტურებას.


2.3 "ჯეო კოოპ"- ს უფლება აქვს უარი თქვას შეკვეთაზე და მიუთითოს უარის მიზეზი ან გამოიყენოს მიწოდების განსაკუთრებული პირობები.


2.4 "ჯეო კოოპ"- ს უფლება აქვს გამოიყენოს მესამე მხარე თქვენი შეკვეთის  შესრულებისას. ამასთან,"ჯეო კოოპ" არ არის პასუხისმგებელი ნებისმიერი შეფერხებაზე, რომელიც შეიძლება მოხდეს მიწოდების დროს სატრანსპორტო კომპანიების მიერ, რომლებიც მონაწილეობდნენ "ჯეო კოოპ" - ში.


2.5  თქვენ გაქვთ უფლება შეწყვიტოთ ხელშეკრულება შეკვეთის მიღებიდან 2 კალენდარული დღის განმავლობაში. ამისათვის შეგიძლიათ წერილი გამოგზავნოთ  ელ.ფოსტაზე info@all4home.ge.


2.6 "ჯეო კოოპ"– ს ნებისმიერი სხვა უფლებების შელახვის გარეშე, ფორს-მაჟორულ სიტუაციაში უფლება აქვს შეაჩეროს თქვენი შეკვეთის შესრულება ან შეწყვიტოს ხელშეკრულება სასამართლოს ჩარევის გარეშე, წერილობითი შეტყობინების მეშვეობით. ფორსმაჟორული გარემოებები გულისხმობს "ჯეო კოოპ"- ს კონტროლის მიღმა არსებულ ნებისმიერ გარემოებას, რაც ხელს უშლის "ჯეო კოოპ"– ს  თქვენს მიერ ნაკისრ ვალდებულებების შესრულებას, მთლიანად ან ნაწილობრივ. ასეთი გარემოებები მოიცავს გაფიცვას, ხანძრებს, გაუმართავ ფუნქციებს, შეჩერებას, გვიან მიწოდებას ან მომწოდებლების ან სხვა მესამე პირების მხრიდან მათ ნაკლებობას. ფორსმაჟორი ასევე ეხება სატელეკომუნიკაციო ან სხვა ქსელში, კავშირს ან სხვა საკომუნიკაციო სისტემებს ან / და ნებისმიერ დროს ვებსაიტის მიუწვდომლობას.


  • მუხლი3. ფასები და გადახდა

3.1 გასაყიდ ნივთებზე მითითებული ფასები მოცემულია ლარში, დღგ-ს ჩათვლით, გატარებისა და ადგილზე მიტანის გარდა.


3.2 შეგიძლიათ გამოიყენოთ მხოლოდ ერთი გადახდის მეთოდი, რომელიც შეკვეთის პროცესშია შესაძლებელი. შემდგომი გადახდა, შეკვეთა ან სხვა პირობები შეიძლება დაწესდეს თქვენს შეკვეთაზე. საბანკო გადარიცხვის ან გირაოს გადარიცხვის შემთხვევაში, გადახდის თარიღი არის "ჯეო კოოპ"- ის საბანკო ანგარიშზე ან გირაოს ანგარიშზე თანხის ჩარიცხვის თარიღად.


  • მუხლი 4. სხვადასხვა

4.1 თქვენ არ შეგიძლიათ მოიპოვოთ რაიმე სახის ინტელექტუალური უფლება,  რათა "ჯეო კოოპ" იყოს მოქნილი ამ სტანდარტული პირობების შესრულება-გამოყენებაში.


4.2 თქვენ უნდა სცეთ პატივი "ჯეო კოოპ"- ის ნებისმიერ ინტელექტუალურ და საწარმოო საკუთრების უფლებებს, რომლებიც მოწოდებულია ამ კომპანიის მიერ სრულად და უპირობოდ.


  • მუხლი 5. მოქმედი კანონი და კომპეტენტური სასამართლო

5.1 ეს სტანდარტული პირობები, ისევე როგორც ნებისმიერი უფლება, მოვალეობა, შეთავაზება, ბრძანება და შეთანხმება, რომლებიც მოიცავს მას, რეგულირდება ექსკლუზიურად საქართველოს კანონმდებლობით.


5.2  მხარეებს შორის ნებისმიერი დავა, რომლის გადაწყვეტასაც ორი მხარე თავად ვერ მოახერხებს, განიხილება მხოლოდ საქართველოს კომპეტენტურ სასამართლოში.